Lightup logo

מדיניות פרטיות

כללי 1.1. מדיניות זו מובאת בפני המשתמשים באתר האינטרנט של חברת Lightup ובממשק Lightup (להלן: “האפליקציה” או “הממשק”) המופעלים על ידי לייטאפ שירותי אינטרנט (להלן: החברה). 1.2. החברה מחויבת לשמור על המידע האישי על אודות המשתמשים ועל פרטיותם, והינה הגורם האחראי לטיפול בנתונים האישיים של המשתמשים באתר ובאפליקציה במסגרת השימוש בערוצים אלה. 1.3. בהתאם להוראות הדין – לרבות בנוגע להגנה על פרטיות והגנה על מידע, מדיניות זו מפרטת ומתארת את סוגי המידע שנאסף על ידי החברה בנוגע למשתמשים, היקף ומטרת האיסוף, העיבוד והשימוש בנתונים שהתקבלו בהקשר למידע, לרבות שיתופו עם צדדים שלישיים. 1.4. הוראות מדיניות זו מנוסחות בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך מתייחסות לשני המינים באופן זהה. 1.5. מדיניות זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בממשק ובאפליקציה. בכל מקרה של סתירה בין השניים – בנושאים שעניינם הגנה על פרטיות והגנה על מידע, תגברנה הוראות מדיניות זו. 1.6. הגדרות: 1.6.1. משתמש – אדם פרטי, תושב ישראל מעל גיל 18 שעושה שימוש בממשק או באפליקציה; 1.6.2. מידע אישי – כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם או מידע אודות אדם (למעט תאגיד או חבר בני אדם) מזוהה או הניתן לזיהוי בין במישרין ובין בצירוף נתונים נוספים שבידי החברה או שיש לחברה גישה אליהם; 1.6.3. אפליקציה – יישומון חיפוש רכב לפי מספר רישוי הניתן להתקנה במערכות ההפעלה אנדרואיד או IOS או ממשק ניהול חשמל Lightup. 1.6.4. מכשיר – התקן קצה נשלט מרחוק על ידי ממשק או אפליקציה על גבי רשת האינטרנט; 1.6.5. עיבוד – כל פעולה ביחס למידע האישי, לרבות איסוף, שמירה, ארגון, הבניה, אחסון, התאמה, שינוי, אחזור, ייעוץ, שימוש, גילוי, שידור, הפצה, הנגשה, שילוב, צירוף, סידור, מחיקה או השמדה; 1.6.6. נושא מידע – משתמש אשר המידע האישי מתייחס אליו; 1.6.7. שותף עסקי – משווק מורשה או מפיץ מורשה. 1.6.8. מוסר מידע – שותף עסקי או צד שלישי אשר מוסר מידע אישי אודות נושא מידע לחברה. בעל מאגר המידע החברה משמשת כבעלת המידע האישי או בעלת מאגר המידע האישי אודות המשתמש. המידע האישי על אודות המשתמשים יישמרו במאגר המידע הרשום על שם החברה. בעלי מידע במשותף ונוספים (ככל שרלוונטי): בנסיבות בהן המכשירים נרכשו מאת שותפים עסקיים של החברה, עשויים גם שותפים עסקיים אלו לשמש כבעל מאגר המידע בנפרד (לפי העניין). יובהר כי האופן שבו אותו שותף עסקי עושה שימוש ומעבד את המידע האישי אודות המשתמש מוסדר במסגרת מדיניות הפרטיות של אותו שותף עסקי (ככל שקיימת). למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית, מעבר למפורט במדיניות זו, לפעולות של שותף עסקי שאינן בשליטתה שעניינן שימוש או עיבוד המידע האישי. איסוף ועיבוד של מידע החברה אוספת או מקבלת מידע אישי על אודות המשתמש בכל עת שבה הוא משתמש בשירותים או במוצרי החברה, לרבות ערוצי השירות, כגון האתר והאפליקציה או יוצר עימה קשר. המידע נאסף בחלקו מידי המשתמש ובחלקו האחר מתוך התבוננות וניטור אחר השימושים של המשתמש בשירותים ומוצרי החברה או בערוצי השירות שלה. בנוסף, החברה עשויה לקבל מידע על אודות המשתמש מצדדים שלישיים, כגון מאת שותפים עסקיים. ככל שמוסר המידע עושה זאת עבור נושא מידע, עליו להסב את דעתו כי עומדים למסור מידע אודותיו לחברה, וכן להפנות אותו למדיניות זו. משתמש שעושה שימוש באתר ובאפליקציה נותן הסכמתו להוראות מדיניות זו, וככל שמסר בעצמו מידע באתר או באפליקציה (או בשניהם) הינו מצהיר ומתחייב כי : (א) ככל שמוסר את המידע בשם עצמו – כי (1) מידע זה נכון, מדויק ושייך לו; ו- (2) המידע האישי יישמר במאגר המידע של החברה, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, וכן להעבירו לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה או בשיתוף פעולה עימה, על בסיס הוראות מדיניות זו. (ב) ככל שמוסר המידע עושה זאת עבור צד שלישי – (1) הינו מוסמך ובעל הרשאה כדין למסור מידע אישי אודות נושא המידע, וכי מסירת המידע אינה פוגעת בזכויות צד שלישי כלשהן, ובכלל זה בפרטיותו; ו- (2) נושא המידע האחר אישר ונתן הסכמתו המפורשת למסירת המידע ולהוראות מדיניות פרטיות זו; (3) כי מידע זה נכון, מדויק ושייך לנושא המידע. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע האישי על אודות המשתמש למען המטרות המפורטות להלן – בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות הדין החל: (א) אספקת השירותים והמוצרים למשתמשים; (ב) מטרות סטטיסטיות הקשורות לשימוש בשירותים ומוצרים העומדים לרשות המשתמש באתר ובאפליקציה; (ג) שיפור, העשרת או שינוי האתר והאפליקציה; (ד) ניתוח ולימוד התנהגות מכשירי החשמל המחוברים למוצרים, אופן ותדירות השימוש בהם ; (ה) עמידה בהוראות הדין החל. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע והנתונים בהתאם למפורט במדיניות זו, וכל זמן שקיים בסיס חוקי לשימוש שכזה. הבסיסים החוקיים שמכוחם החברה עשויה לאסוף ולעבד מידע על אודות המשתמש הם אלה: (א) הסכמת המשתמש כי החברה תאסוף ותעבד מידע אישי על אודותיו לצורך מטרה מסוימת אחת או יותר. במקרה שכזה, בו הבסיס החוקי הינו הסכמה מדעת, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: service@lightup.co.il; ביטול הסכמה קודמת עלול להשפיע על יכולת החברה לספק כל או חלק מן השירותים והמוצרים המוצעים על ידה כפי שהחברה התכוונה לספקם. ואם כך, לא תהא למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה. (ב) עיבוד המידע נדרש לצורך קיום חוזה אשר המשתמש הינו צד לו או על מנת לנקוט בצעדים לבקשתו טרם התקשרות בחוזה (כך למשל, עיבוד נתונים לצורך אישור רכישה באמצעי תשלום או להשלמת הזמנה); (ג) קיומה של חובה חוקית המחייבת בעיבוד המידע; (ד) מילוי אינטרסים לגיטימיים של החברה או צד שלישי (כך למשל, לצורך התגוננות מפני הליך משפטי, איסוף נתונים לצורך זיהוי ומניעת שימוש לרעה באתר או באפליקציה, שיפור וייעול השירות של החברה), ובלבד שאין בכך לפגוע פגיעה לא מידתית בזכויות המשתמשים. משתמש רשאי, בכל עת, לפנות אל החברה ולהתנגד לעיבוד המידע לצורך מטרה זו, ובקשתו תיבחן לפי נסיבותיו – והכל כמפורט בסעיף 14 למדיניות זו. יודגש כי בכל אופן, השימוש והעיבוד של המידע כפוף לדיני הגנת המידע או הגנת הפרטיות הרלוונטיים. המשתמש זכאי לפנות אל החברה, בכל עת, לקבל פרטים על הבחינה שבוצעה על ידה לקביעת הבסיס החוקי לאיסוף המידע ועיבודו, כמפורט במדיניות זו. גורם שעל אודותיו נאסף המידע נדרש להיות מעל גיל 18. משתמש שגילו נמוך מזה, נדרש לקבל את ההסכמה של הוריו או האפוטרופוס שלו לאיסוף ועיבוד המידע בהתאם למדיניות זו. בהעדר הסכמה כאמור, המשתמש מתבקש להפסיק את השימוש באתר או האפליקציה והחברה תחדל מלספק את מוצריה או שירותיה. החברה רשאית לבקש מכל משתמש להציג אסמכתא – לשביעות רצונה – ביחס לגילו. החברה תשמור את המידע האישי אודות משתמש למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש בו, כפי שמפורטות במדיניות זו או למשך פרק הזמן המחויב לכל היותר כפי שנקבע בהוראות הדין הרלוונטיות. לצורך שמירה על זכויות המשתמשים לפרטיות, מקיימת החברה בחינות תקופתיות, במסגרתן בודקת שמא המידע עודנו נדרש. המידע שנאסף בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, החברה אוספת מן הלקוחות את המידע הבא: (א) נתונים אישיים בעת הרישום לאפליקציה או האתר או בעת פניית המשתמש לחברה באמצעות האתר – החברה תאסוף על אודות המשתמש מידע כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר זהות, כתובת ופרטים מזהים על המכשירים. (ב) מידע שנאסף על אודות השימוש של המשתמשים באתר ובאפליקציה – מידע זה כולל, בין היתר, כתובת IP או אחרת (Unique ID) לזיהוי המכשירים שבאמצעות גולש המשתמש באתר או באפליקציה, סוג הדפדפן, המכשיר ומערכות ההפעלה שבאמצעותם גולשים לאתר או לאפליקציה, מועדי ושעות הגישה של המשתמש לאתר או לאפליקציה, הדפים באתר או באפליקציה בהם גולש המשתמש, החיפושים שבוצעו על ידי המשתמש באתר או באפליקציה, העמודים שמהם הופנה המשתמש, דפוסי גלישה ושימוש אחרים באתר ובאפליקציה, דו”חות על תקלות טכניות ומידע טכני נוסף. כמו כן, המידע כולל נתונים על השימוש של המשתמש במכשירים, ובין היתר: מועד הפעלה וכיבוי של המכשירים, אופן השימוש במכשירים וכל מידע אחר הנוגע למכשיר ולמוצר החשמלי המחובר אליו. (ג) מידע שנאסף במסגרת רכישת מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים של החברה – משתמש שירכוש שירותים או מוצרים מאת צדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים, החברה תקבל את פרטי המשתמש אשר נמסרו על ידו לצד השלישי. (ד) נתוני מיקום המכשיר – במסגרת השימוש באפליקציה ובאתר, ככל שאפשרות זו זמינה ופועלת במכשיר, ייתכן ותאסוף החברה נתונים אודות מיקום מכשיר המשתמש לצורך אספקת שירותי מיקום ונתונים סטטיסטיים על שימוש במוצרים. למען הסר ספק, משתמש שמעוניין לשלול גישה למיקום מכשירו, יכול לעשות כן באמצעות שינוי הגדרת הפרטיות של המכשיר. (ה) נתוני אמצעי התשלום (כרטיס האשראי) לא ישמרו במאגרי החברה ולא ימסרו לכל גורם שלישי. אי מסירת מידע אישי לחברה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כי לא חלה על משתמשים כל חובה חוקית למסור לחברה מידע או כל נתון אחר, וכי כל מידע הנוגע למשתמש נעשה על דעתו ובהתאם לרצונו החופשי. עם זאת, במקרים מסוימים, אי מסירת מידע אישי על אודות משתמש תוביל לכך שהחברה לא תוכל לספק לאותו משתמש את השירות או המוצר המבוקש על ידי אותו משתמש או להשיב לפניית המשתמש אליה (הכל, לפי העניין). התאמה אישית החברה שואפת להציג ללקוחותיה או ללקוחותיה הפוטנציאליים תכנים והצעות אשר עשויים להיות רלוונטיים להם באופן אישי, בהתבסס על העדפותיהם וצרכיהם האישיים. לצורך כך, החברה עושה שימוש בכלים וטכניקות של ניתוח אוטומטי של מידע אישי באופן המספק לחברה ניתוחים ומסקנות הנוגעים ללקוחותיה או ללקוחותיה הפוטנציאליים במגוון היבטים. ניתוחים ומסקנות שיתקבלו מהם עשויים לשמש את החברה לצורך הנגשת תכנים הנתפסים כרלוונטיים עבור לקוחותיה או לקוחותיה הפוטנציאליים. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים האתר והאפליקציה עשויים לכלול קישורים אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם יהא רשאי המשתמש לגשת בהתאם לשיקול דעתו. יובהר כי אתרים אלה הם חיצוניים ואינם קשורים לחברה. עם זאת, ייתכן שלאתרים אלה יהא מראה דומה למראה של האתר או האפליקציה ואלה אף עלולים לכלול את הלוגו של החברה – על כן אנו ממליצים לזהות את החברה באמצעות כיתוב המורה על כך במפורש. במקרה של פנייה וגישה לאתרים חיצוניים אלה, ומאחר שמדיניות זו אינה חלה עליהם – יש לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולשים לב כי כל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף נתונים אישיים של המשתמש ולעשות בהם שימוש שונה מן המפורט במדיניות זו. מובהר, כי בנסיבות אלה, לחברה אין כל שליטה על הנעשה במידע הנאסף במסגרת הגלישה באותם אתרים חיצוניים, עיבודם ושיתופם עם גורמים אחרים ובהתאם החברה אינה אחראית לגבי אופן איסוף הנתונים והשימוש שנעשה בו. העברת מידע לצדדים שלישיים החברה עשויה לשתף מידע אישי על אודות המשתמשים עם חברות אחרות בקבוצה לצורך תמיכה בפעילותה הכוללת של החברה והקבוצה, ולצרכיהן הפנימיים של חברות הקבוצה. כמו כן, החברה עשויה להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים כמפורט להלן: א. נתוני שירותים וספקים המסייעים חברה לספק שירותים ומוצרים המוצעים באתר ובאפליקציה. נתוני שירותים אלה כוללים: חברות הובלה, חברות אינטרנט וכו’ ; ב. נותני שירותים וספקים במקרים של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים שהחברה אינה צד להם או בכל מקרה אחר בו שיתוף המידע עמם יהיה נחוץ לצורך שמירה על הקניין או זכויות החברה או צד שלישי כלשהו; ג. רשויות או גופים ממשלתיים או ציבוריים לצורך מילוי חובה חוקית שחלה על החברה או לצורך מילוי או קיום צווים שיפוטיים; ד. שותפים עסקיים של החברה המשווקים או מפיצים את מוצרי ושירותי החברה – בעזרתם מתאפשר לחברה להנגיש את מגוון פתרונותיה ושירותיה לקהל רחב, ולחלופין שותפים עסקיים שהחברה מציעה את שירותים ומוצריהם ללקוחותיה על מנת להרחיב את פתרונותיה – והכל בין אם במסגרת האתר, האפליקציה או בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר, ככל שאין מגבלה על כך בדין החל. בנוסף, תהא החברה רשאית לשתף את המידע עם צד שלישי המבקש לרכוש את החברה או חברה אחרת בקבוצה או את נכסי כל אחת מהן (כולם או חלקם המהותי), בכפוף להתחייבותה לאבטחת המידע ברמה שלא תפחת מהמפורט במדיניות זו. העברת מידע למדינות אחרות ולגופים בינלאומיים המשתמש מודע לכך שמידע אישי אודותיו עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכפוף להוראות הדין החל, לצורך שמירתו, אחסונו ועיבודו, והמשתמש נותן הסכמתו המלאה לכך, בעצם השימוש באתר ובאפליקציה ומסירת מידע אישי לחברה. החברה תהא רשאית להעביר את המידע האישי על המשתמש מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (קרי: חברות שאינן חברות באיחוד האירופאי ושאינן איסלנד, ליכטנשטיין ונורבגיה) ולארגונים, גופים או חברות בינלאומיות. החברה תנקוט בצעדים המקובלים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודות המשתמשים כמפורט מדיניות זו וכנדרש בדין החל, ובכלל זה הטלת חובות חוזיות על מקבלי המידע לצורך קיום הגנה על המידע ברמה המקובלת, ובהם ההוראות החוזיות שאומצו על ידי מועצת האיחוד האירופאי (התקנה האירופאית הכללית להגנת נתונים 679/2016). קבצי Cookies החברה, בדומה לחברות אחרות, עושה שימוש מעת לעת בקבצי “קוקיות” (Cookies) באתר ובאפליקציה. הקוקיות הינן מחרוזת אותיות או מספרים המשמשת לאימות למעקב ולאגירת מידע אישי על אודות גולש באתר. קבצי הקוקיות מותקנים במכשיר של המשתמש עת שנגיש לאתר או לאפליקציה, ולמכשיר זה מוקצה מספר מזהה במערכות של החברה. קבצי הקוקיות משמשים בין היתר למטרות הבאות: (א) שיפור חוויות המשתמש במהלך השימוש באתר ובאפליקציה, לרבות באמצעות מעקב אחר דפוסי פעילות המשתמש באתר ושמירת העדפותיו האישיות; (ב) שיפור פעילות האתר והאפליקציה כך שיעבדו בצורה יעילה יותר, בין היתר באמצעות איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש בהם על ידי הגולשים והמשתמשים בו – כגון: ביצועי האתר, אבטחה וכיוצא באלה; (ג) להצגת פרסומות מותאמות אישית למשתמש לפי הרגלי השימוש שלו באתר ובאפליקציה, באתרים של ספקים אחרים או כפי שהתקבלו בדרכים אחרות, והכל בכפוף לדין. לעיתים, החברה מאפשרת לצדדים שלישיים להתקין במכשיר המשתף קבצי קוקיות, בין זמניים ובין קבועים, ואלו משמשים את הצדדים השלישיים ביחס לאתרי אינטרנט, מוצרים או שירותים המוצעים על ידם. עם זאת, בכל מקרה, המידע שנאסף על ידי החברה לא ישותף עם גורמי צד שלישי ללא הסכמת המשתמש. המידע שנצבר בקוקיות מוצפן באמצעים מקובלים והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח את הגישה אליהם והבנת המידע המצוי בהם באמצעות מערכות החברה בלבד. המשתמש מאשר ומסכים כי בעת רישום ושימוש באתר, תהא החברה רשאית לשתול במחשב המשתמש קוקיות כמפורט בסעיף זה. הגבלת או השבתת השימוש בקבצי Cookies – משתמש שמעוניין להגביל או להשבית את השימוש בקובצי קוקיות בכל עת באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. מעבר להשבתת השימוש בקוקיות, וככל שהמשתמש מעוניין להימנע משימוש בהם באתר או באפליקציה, מומלץ למחוק את הקוקיות שנשמרו בדפדפן של המשתמש ומקושרים לאתר ולאפליקציה. על אף שההגדרות בכל דפדפן הן שונות, שינוי האיפיון ניתן להיעשות באמצעות גישה לתפריט “הגדרות” או “העדפות” בדפדפן. למידע נוסף או עזרה בנושא, ניתן להיעזר ביישומון “העזרה” (Help) המופיע בתפריט הדפדפן. יש לשים לב כי במקרה של השבתת קבצי הקוקיות, ייתכן שתכונות מסוימות של האתר והאפליקציה לא יפעלו כלל או כמצופה. שימוש בתוספים חברתיים כחלק מרשת חברתית 12. מידע שיווקי באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם צד שלישי. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה או פרסומת באתר ובאפליקציה, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש או כניסה כאמור, בשל פגיעה בפרטיות, כל איסוף מידע או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. אבטחת מידע רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. על כן, החברה נוקטת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים על מנת לשמור על פרטיות המידע הנאגר במסגרת השימוש באתר ובאפליקציה ובתוך כך מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר והאפליקציה והמשתמשים בו. בנוסף, בנסיבות בהן המידע מועבר לצדדים שלישיים, החברה פועלת לחייב גם אותם לנקיטת אמצעים טכניים וארגוניים דרושים על מנת שרמת ההגנה על המידע לא תפחת. עם זאת, יש להדגיש כי לא ניתן להבטיח, וממילא החברה אינה מתחייבת, כי האתר והאפליקציה יתנהלו בשגרה ללא כל הפרעה ותקלה או יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה לא מורשית או חדירה פסולה למאגרי המידע של החברה, או במקרים הנובעים מכוח עליון. בגלישה באתר או שימוש באפליקציה (לפי העניין), ובמסירת פרטים אישיים, המשתמש משחרר את החברה ומי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות. זכויות המשתמש בנוגע למידע על אודותיו משתמש זכאי לזכויות הבאות ביחס למידי אישי אודותיו הנצבר במסגרת השימוש באתר או באפליקציה (או שניהם), בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 והתקנות שנחקקו מכוחו: א. זכות עיון – משתמש זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע וכן לקבל עותק מן המידע האישי האמור. בכלל זה, ניתן לקבל מידע על (א) הקטגוריות השונות של המידע אודות המשתמש; (ב) מטרות העיבוד של המידע האישי אודותיו; (ג) הגורמים שקיבל או יקבלו מידע אישי אודותיו; (ד) ככל שהמידע הגיע ממקור חיצוני – מידע הנוגע למקור המידע; (ה) הצעדים הננקטים לצורך אבטחת המידע. ב. זכות לתיקון מידע אישי – ככל שאינו מדויק או שלם, משתמש רשאי לבקש כי החברה תבצע תיקונים או השלמות למידע (לפי העניין). החברה תואיל להיענות לבקשת המשתמש בהתחשב במטרות עיבוד המידע האישי. ג. זכות למחיקת מידע אישי – משתמש רשאי לבקש כי מידע אישי אודותיו שבידי החברה יימחק, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות. ד. זכות להגבלת שימוש במידע האישי – משתמש זכאי לדרוש כי יוטלו מגבלות על השימוש במידע האישי אודותיו על ידי החברה, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות. ה. זכות להתנגד לשימוש במידע אישי – משתמש רשאי, בכל עת, להתנגד בגין טעמים הקשורים אליו, לעיבוד של מידע אישי אודותיו, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות. ו. זכות לניידות מידע אישי – משתמש רשאי לקבל מן החברה את המידע האישי על אודותיו, כפי שמסר לידי החברה, בפורמט מובנה, מקובל וקריא על ידי מכונה וכן להעביר את המידע האמור לשרת נתונים אחר. ככל שאין מגבלה טכנית, ניתן לבקש כי החברה תבצע העברה זאת באופן ישיר. יודגש, כי זכות המשתמש לקבלת המידע האישי אודותיו או לניודו לשרת נתונים אחר חלה ביחס למידע אישי אודותיך אשר מעובד בהתבסס על הסכמתו או בהתבסס צורך לקיום חוזה אשר הינו צד לו או לנקיטה בצעדים לבקשתו טרם התקשרות בחוזה. ז. זכות לביטול הסכמה – משתמש רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו לשימוש של החברה במידע האישי על אודותיו, מרגע הבקשה ואילך, ובלבד שלא יהיה בכך לגרוע או לשלול את חוקיות השימוש במידע קודם לביטול. ח. זכות פנייה לחברה – במקרה של שאלה, הבהרה או תלונה בנוגע למידע האישי או למדיניות זו, משתמש רשאי לפנות לחברה כמפורט במדיניות זו. ככל שהמשתמש אינו מרוצה מהטיפול בפנייתו, הינו רשאי להגיש תלונה לרשות המוסמכת במקום מגוריו או במקום בו אירעה ההפרה של זכויותיו בקשר למידע האישי אודותיו מכוח הדין החל. במקרה של פנייה למימוש אילו מהזכויות הללו, החברה תפעל להיענות לפנייה ללא דיחוי. פרק הזמן עשוי להתארך מקום שהדבר דרוש, בהתחשב במורכבות ובמספר הבקשות, ובלבד שהחברה הודיעה על כך בכתב למבקש. המענה לפנייה למימוש כל אחת מן הזכויות הללו ייעשה ללא עלות למשתמש, אלא אם כן התברר כי הפנייה אינה מבוססת או מוגזמת – אזי תהא החברה רשאית לגבות תשלום בגין פעולותיה במסגרת המענה לפנייה לאחר קבלת הסכמת המשתמש או לחילופין לסרב לפנייה. אין באמור לפגוע בזכותה של החברה לשמור עותק של המידע האישי בהתאם להוראות הדין החל בתחום הגנת הפרטיות. החברה עשויה לדרוש מן המבקש פרטים מזהים או מידע נוסף, בין היתר, על מנת לוודא כי היא אינה מוסרת מידע אישי אודות משתמש לצדדים שלישיים. בקשות או פניות תחת סעיף זה יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: admin@lightup.co.il שונות שינויים – החברה רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו, לרבות כדי להתאימה לשינויים בשירותים שהחברה מספקת הרלוונטיים או כמענה על דרישות חוקיות עדכניות. בכל מקרה כאמור, החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר ובאפליקציה. מבלי לגרוע מן האמור, במקרים של שינוי מהותי במדיניות, החברה תעשה מאמץ ליידע את המשתמשים באמצעות פרסום הודעה גלויה באתר ובאפליקציה, ובכפוף להוראות הדין – לקבלת הסכמת המשתמש לשינוי מהותי כאמור. אלא אם כן, נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום באתר או באפליקציה הרלוונטית. החברה ממליצה לכל משתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר או לאפליקציה על מנת לעיין בשינויים שחלו, ככל שחלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים. נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות הנה זו שתופיע מעת לעת באתר ובאפליקציה ולגביה יצויין תאריך העדכון האחרון.